KOSZYK JEST PUSTY PRZEJDŹ DO KOSZYKA

Regulamin

REGULAMIN
 
 
Sklep internetowy działający pod adresem ciucholove.sellingo.pl jest platformą prowadzoną przez
 
Monika Dworzańska
ul. Kotlarska 7/50
31-359, Kraków
NIP PL6772256033
 
§ 1 Warunki realizacji zamówienia
 
1.Użytkownik może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej ciucholove.sellingo.pl
 
2.W koszyku, Użytkownik wskazuje:
 
a) zamawiane produkty,
 
b) adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony,
 
c) adres e-mail na jaki ma być przesłane potwierdzenie złożenia zamówienia,
 
d) sposób dostawy,
 
3.Procedura składania zamówienia obejmuje polecenia :
 
a) wybór produktu,
 
b) wybór opcji dostawy,
 
c) potwierdzenie zamówienia.
 
4.Przy składaniu zamówienia Użytkownik może w polu „komentarz do zamówienia” przekazać dodatkową informacje sprzedawcy.
 
5.Po złożeniu zamówienia, Firma przesyła na podany przez Użytkownika adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia i dostanie wszelkie informacje na temat przelewu za zamówienie..
 
Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Firmy o przyjęciu oferty. .
 
6.Przedmiot zamówienia zostanie wysłany na adres wskazany przez Użytkownika w zamówieniu jako adres dostawy
 
7. W przypadku braku zamówionego produktu, Firma poinformuje Użytkownika o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 
8. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Firma może zaproponować Użytkownikowi:
 
a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika Firma będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia),
 
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Firma będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie),
 
c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Użytkownik nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
 
Wybór jednej z opcji wymienionej w punkcie 8 a-c należy do Użytkownika, przy czym zobowiązany jest on poinformować o tym Firmę.
 
9. Użytkownik jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w E-sklepie.
 
§ 2 Ceny produktów
 
1. Firma zamieszcza informacje o naszych produktach na stronie sklepu i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu.
 
2. Ceny na stronie sklepu są zamieszczone przy produkcie nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 
3.Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu w chwili składania zamówienia przez Użytkownika.
 
4.Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
 
5.Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 
6.Promocje w sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 
§ 3 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
 
Użytkownik ma możliwość dokonania zapłaty w jeden z następujących sposobów:
 
a) przelewem bankowym na konto,
 
b) za pomocą Paypal
 
Użytkownik nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym zamówieniu.
 
§ 4 Czas realizacji zamówień
 
Firma może zamieścić na Stronie produktowej informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Użytkownika. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
 
Przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany w zamówieniu przez Użytkownika.
 
§ 7 Wymiana lub zwrot
Nie ma możliwości wymiany i zwrotu ponieważ są to przedmioty robione na zamówienie wg specyfikacji klienta. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 
 
§ 8 Zwrot należności Użytkownikom
 
Firma dokona zwrotu należności w ciągu 7 dni kalendarzowych w przypadku:
 
a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją,
 
b) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.
 
Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Użytkownika.
 
Firma nie jest zobowiązana do zwrotu należności bezpośrednio Użytkownikowi, jeżeli dokonał on płatności za zamówienie przy użyciu cudzego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej. W takim przypadku, w razie wystąpienia jednej z przesłanek zwrotu należności, o których mowa w ust. 1 powyżej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza rachunku bankowego lub karty kredytowej
 
§ 9 Dane osobowe
 
Rejestrując się w E-Sklepie Użytkownik, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyraża zgodę na powierzenie Firmie przetwarzania jego danych osobowych:
 
a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu w przypadku, gdy zamawiający jest osobą fizyczną
 
albo
 
b) imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu NIP, dane teleadresowe firmy w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą albo osoby prawnej
 
w celu realizacji zamówień Użytkownika dokonywanych w E-Sklepie.
 
Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Użytkownika w E-Sklepie.
 
W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody, przez zaznaczenie dodatkowego pola formularza rejestracyjnego, podane przez Użytkownika dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą przetwarzane w celu informowania Użytkownika o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Firmę.
 
Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Firma.
 
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 
Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Użytkownika.
 
Użytkownicy E-Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.
 
§ 11 Postanowienia końcowe
 
Informacje o produktach zamieszczone na stronach E-Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 
Dostępność informacji o produktach na stronach E-Sklepu nie oznacza dostępności tych produktów w Magazynie i możliwości realizacji zamówienia, przy czym Użytkownik za każdym razem jest informowany o niedostępności danego produktu przed złożeniem zamówienia.
 
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 ze zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.).
 
Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie E-Sklep używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117 ze zm.).
 
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2016.
 
Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn wymienionych w §11 ust. 7 Regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Firmę, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
 
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl